ANGÅENDE BELYSNINGEN PÅ IDALAOMÅDET


2017-01-15. Belysningen på Bokbacken, Cypress-, Gran- och Dalgången är nu lagad, det var en anslutning i en stolpe som hade lossnat. Vi hade tur att det inte var något värre, men det tog lite tid att hitta felet.

När det gäller byte av trasiga lampor så sker detta 2-3 gånger per år, normalt sett i november, januari och mars eller april. Vi samlar på oss flera trasiga lampor innan byte sker för att hålla nere kostnaderna, då det är dyrt att ta hit bil med lift som krävs för att byta lampor.

Styrelsen2017-01-05. Vi har problem med belysningen på Dalgången, Grangången, Cypressgången, Bokbacken och stolpen som står på Idalavägen vid Rönnvägen. När lamporna slocknade i november fick Kraftringen i uppdrag att byte lamporna och sedan hade vi ljus i ca två veckor, sedan slocknade lamporna igen.

Vi har från vägsamfällighetens styrelse varit i kontakt med Kraftringen efter att lamporna slocknade i december och de har 27/12 försökt att hitta vad det är för fel, dock vet vi ännu inte vad felet är. Under vecka 2 kommer Kraftringen att felsöka i marken, då det förmodligen är ledningarna i marken som det är fel på.

När felet är åtgärdat går inte att säga i dagsläget, det beror på när vi lyckas hitta vad felet är och hur allvarligt det är.

Veberöd 2017-01-05

Styrelsen genom Mikael Thunberg


Verksamhetsberättelse för Idala vägsamfällighetsförening för verksamhetsåret 2015

Styrelsen har under året bestått av: Mikael Thunberg ordförande, Gunnar Skoog vice ordförande, Ulrika Djignagård kassör, Greger Malmqvist sekreterare och Jan Lans och Tommy Ljunggren som suppleanter.

Revisorer har Christer Larsson och Mats Härstedt varit och revisorsuppleanter har Paul Wennberg och Sten Lindskog varit.

Valberedning har bestått av Lena Malmberg, Carl-Axel Wildt och Sten Lindskog.

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten. Styrelsen har haft löpande kontakt via e-mail och samtal. Styrelsen har lagt ut information på www.idala.org och svarat på inkommande e-mail och samtal.

Styrelsen har genomfört följande:

-          Asfaltering av vägar på området har genomförts av NCC i enlighet med årsmötesbeslut 2015-03-29 vilket inneburit att delar av följande gator asfalterats i maj 2015: Idalavägen, Nils Påls väg, Björkerödsvägen, Promenaden, Mellanvägen, Rönnvägen, Ljungvägen, Nävervägen, Villavägen, Ekevägen, Ludvigstigen och Hövadsvägen. Informationsblad om detta gick ut till alla fastighetsägare som tillhör Idala vägsamfällighet i slutet av april. Arbetet utfördes enligt den planering som styrelsen gjort och årsmötet beslutat, dock blev kostnaderna för borttagning av trädrötter och återställning med bärlager, stödkant samt anslutningar av Ljungvägen, Idastigen och Ludvigstigen till Promenaden högre än beräknat. Kostnaderna för borttagning av trädrötter och stödkant debiterades löpande och kostnaden för detta blev högre än beräknat. Dessutom ansåg NCC att anslutningarna till Promenaden skulle betraktas som tilläggsarbete, vilket inte var styrelsens åsikt, i denna fråga hade vi en förhandling med NCC och delade på den ökade kostnaden.

årsmötet hade inför asfalteringen beslutat att kostnaden som beräknats till ca 1,6 miljoner skulle finansieras med egna medel ca 300 000 kr, bidrag från Trafikverket och Lunds kommun med ca 550 000 kr samt genom banklån för den del av kostnaden som inte täcks via egna medel och bidrag. Lånet beräknades blir ca 750 000 kronor och planerad amorteringstid 7 år.

Den verkliga kostnaden för asfalteringen blev 958 175 kr för vägar med bidrag och 806 595 kr för vägar utan bidrag, dvs totalt 1 764 770 kr, inklusive moms. Detta finansierades med bidrag från Trafikverket med 383 270 kr, Lunds kommun med 185 000 kr, lån från Sparbanken Skåne med 750 000 kr samt i övrigt med egna medel som blev 446 500 kr.

Då vi nu har ny asfalt på många av våra vägar vill styrelsen påminna alla fastighetsägare på Idala om årsmötesbeslutet från 2006-05-22 som är att: ”husägare själva får betala asfaltskador som uppstår när man beställer tungt fordon”.

-          Byte av trasiga lampor i mars och december. Det är många av våra lampor som är gamla och lyser dåligt. Ca 25 trasiga lampor har bytts ut under 2015. Samtliga 150 kvicksilverlampor på området behöver bytas ut under tidsperioden 2017-2019 och styrelsen planerar att göra detta så snart det finns egna medel till detta. Dessutom har vi 11 natriumlampor på Idalastigen som beräknas hålla längre än övriga lampor. LED lampor är än så länge ovanliga som gatubelysning i Lunds kommun då dessa är dyra att köpa in, i Veberöd finns LED lampor på Persikogatan. De flesta lampor som sätts upp i kommunen är natriumlampor, dvs samma sorts lampor som vi har på Idalastigen. Vi behöver förmodligen byta hela armaturen kring lampan om vi ska byta till LED lampor. Styrelsen kommer under 2016 att ta kontakter med branschkunniga personer kring belysning och försöka komma igång med lampbytet under 2017.

-          Haft kontakter med markägaren/Lindgren när det gäller nerfallna träd och grenar/sly som ligger inne i området och öster om området. Markägaren/Lindgren har lovat att merparten av detta skulle flisas och tas bort. En del har tagits bort, men tyvärr inte i den omfattning som vi önskat. återplanteringen öster om området har skett under 2015.

-          Vattensamling vid Ljungvägen 3 har åtgärdats då där satts en brunn och stenkista.

-          Snöröjning och sandning av våra vägar har skett vid behov. Vi tillämpar samma principer som i kommunen i övrigt, vilket innebär att våra huvudvägar/matarvägar som vi har statsbidrag för plogas och/eller sandas först. övriga vägar plogas och/eller sandas vid vissa tillfällen samtidigt som matarvägarna och vid andra tillfällen senare beroende på omfattningen av snöandet, halkrisk och entreprenörernas möjlighet att ploga eller grusa.

-          Vägkanterna klipptes i slutet av juni eller början av juli samt även i september längs Idalavägen.

 

2016-02-11

Styrelsen

 

Protokoll fört vid årsmötet med ldala Vägsamfällighetsförening 2015-03-29

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes

2. Till ordförande på årsmötet valdes Mikael Thunberg

3. Tilljusteringsmän och rösträknare valdes Joakim Andersson och Sten Lindskog. Protokolljusteringen görs efter överenskommelse med sekreteraren och inom 14- dagar

4. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes, bilaga 1- och 2.

Christer Larsson läste upp revisionsberättelsen och stämman godkände denna och gav styrelsen ansvarsfrihet

5. Val av styrelse:

Ordförande 2 år Mikael Thunberg

Sekreterare 2 å̈r Greger Malmqvist

övriga val:

Styr. suppl. 2 år Tommy Ljunggren

Styr. suppl. 1 (fyllnadsval) Jan Lans

Revisor 2 år Mats Härstedt
Revisor suppl. 2 år Sten Lindskog

Valberedning 1 år Lena K Malmberg

Valberedning 1 år Carl-axelWildt

Valberedning 1 år Sten Lindskog

6. Styrelsen förslag till kommande åtgärder:
Asfaltering av vägarna på ldalaområdet 2015

Jan Lans informerade stämman i samband med styrelsens förslag om asfaltering av vägar på ldala 2015, i enlighet med bilaga 3.

Finansieringsförslaget från styrelsen är att använda ca 300 000,00 kr av eget kapital, bidrag från Trafikverket och Lunds Kommun mad ca 550 000,00 kr samt genom banklån för den del av kostnaden som inte täcks via eget kapital och bidrag.
Lånet beräknas bli på ca 750 000,00 kr och planerad amorteringstid är 5-7 är.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag och att genomföra asfalteringen med det finansieringsförslag som styrelsen tagit fram, bilaga 3.

Byte av lampor på området

Styrelsen får mandat av stämman att byta lampor på området när styrelsen bedömer att det finns eget kapital till detta.

7. lnkommande motioner
En motion har inkommit från Mia och Kjell Malmqvist, ldalavägen 130

De anser att trafiksäkerheten på ldala bör höjas under den mörka årstiden. Enda sättet attgöra det på ärattförbättra gatubelysningen. Detta avser hela sträckan från Nils Påls väg till Villavägen. Förslaget är att det i samband med utbyte av befintlig gatubelysning monteras upp extra lyktstolpe mellan var och en av de befintliga stolparna.

Styrelsen och stämman bedömer att det inte finns pengar till detta och motionen avslås.

8. övriga frågor
Tonen från Lunds Renhållningsverk har hårdnat och frågan kom upp om det går att byta entreprenör? Nej, Kommunen har upphandlingsmonopol på att transportera bort hushållsavfall.
Sopkärlen ska stå på hårdgjord yta och Lunds Renhållningsverk harskyldighet att hämta kärlen 3 meter in på tomten.

Gunnar kontaktar Lunds Renhållningsverk då det efter tömning finns glas och plast liggande på vägarna.
Framöver ska inkommande motioner läggas in på hemsidan
Sten Lindskog bad de förtroendevalda att meddela Valberedningen senast den 31 oktober om man tänker avgå

Boende på Björkerödsvägen tar själv ner trädet/grenen som Lunds Renhållningsverk har haft synpunkter på.

Boende kan med styrelsen godkännande och hänsyn till årsmötesbeslut 2014 ta bort träd/grenar 2 meter från asfaltskanten och rakt upp.
Det framfördes ett stort tack till styrelsen för det enorma arbetet de lägger ner

9. Mötet avslutades

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Idala vägsamfällighetsförening för verksamhetsåret 2014

Styrelsen har under året bestått av: Mikael Thunberg ordförande, Gunnar Skoog vice ordförande, Ulrika Djignagård kassör, Lena K Malmberg sekreterare, Greger Malmqvist och Lars Bergendahl suppleanter. Revisorer har Christer Larsson och Gert Ekdahl varit(Gert har avlidit under året). Revisorsuppleanter har Paul Wennberg och Sten Lindskog varit. Valberedning har bestått av Carl-Axel Wildt och Sten Lindskog.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Styrelsen har haft löpande kontakt via e-mail och samtal. Styrelsen har lagt ut information på www.idala.org och svarat på inkommande e-mail och samtal.

2015-02-04
Styrelsen

Styrelsen 2014-06-17

Information till fastighetsägare som tillhör Idala vägsamfällighet

Vid årsmöte 2014-03-30 togs en del beslut som vi vill att ni alla ska känna till:

2013-11-01. åtgärder på Idalaområdet under hösten 2013:

Styrelsen/Mikael Thunberg

2013-05-28. Vid styrelsemöte 7 maj beslutades att:

Styrelsen har även haft kontakter med markägaren och fått besked att det kommer att ske avverkning på området under 2014, avverkningen kommer främst att ske i området mellan Nils Påls väg och Promenaden. Innan avverkning påbörjas kommer markägaren att kontakta styrelsen.

Tekniska nämnden beslutade 130417 att "genomföra förbättringar i gång- och cykelvägnätet enligt förslaget i tjänsteskrivelsen". I tjänsteskrivelsen stod bland annat: "att standarden på gång- och cykelvägnätet till Idalaområdet behöver förbättras för att erhålla goda kopplingar till befintligt gång- och cykelvägnät och till busshållplatser." Detta innebär att kommunen kommer att anlägga en asfalterad och belyst gång- och cykelväg mellan Nils Påls väg och Promenaden, som en förlängning av befintlig gång- och cykelväg som kommer från Idalaskolan och Idalagården. Arbetet planeras vara färdigt i oktober 2013.

Styrelsen/Mikael Thunberg


2013-04-08. Vi vill påminna om att det inte får förekomma permanent uppställning av sopkärl, bilar, husvagnar m.m. utanför tomtgränsen.
Styrelsen

2013-03-25. Nytt telefonnummer till vägsamfälligheten: 0768-339393

2013-01-21. Den 14 januari har Lunds renhållningsverk ett nytt körschema. Kolla denna länk och se när du får tömning! Skriv in din adress och klicka på PDF knappen. Schemat gäller för hela år 2013.

2013-01-07. Information till medlemmarna angående skötseln av våra vägar samt det markägaren benämner parkområdet inom fastigheten Veberöd 17:115 ( hela nya området -Nils Påls väg, Skogsängavägen, Björkerödsvägen samt Hövadsvägen).

Med anledning av att det uppstått tvetydigheter samt en del felformuleringar och (av styrelsen vilket vi i styrelsen beklagar på det djupaste och ber om ursäkt för samt hoppas kunna rätta till med denna information) p g a desinformation vill vi med denna information tydliggöra med vilket stöd vi kommer att utföra arbeten inom fastigheten Veberöd 17:115. Styrelsen, som består av lekmän vilka valt av stämman, är inga jurister och får lita på den information man kan inhämta via kontakter med myndigheter och andra organisationer.

Mellan markägaren och Idala vägförening, idag Idala vägsamfällighetsförening, har den 4 mars 1987 upprättats en ansvarsfördelning som lyder:

Idalaområdet:
Jag föreslår följande principer gällande skötseln av parkmarken på Veberöd 17:115.

Följande sköter Ni helt på egen hand:

Områden som ligger intill c:a 5m från tomterna.

All vägmark som utlagts enligt plan.

Skidbacksområdet och fotbollsplan.

Gångvägen som går centralt i området inklusive dess närområde, d v s c:a 5m på båda sidor.

Parkmarksbitarna mellan husgrupperna.

övrigt område sköter jag som normalt skogsområde, med beaktande av Era synpunkter och fastställda planbestämmelser. Samt att Ni har överinseendet och skötseln av det då det gäller allmänhetens nyttjande.

Underskrivet av Ingvar Mårtensson


Med stöd av detta servitut kommer styrelsen fr o m denna dag enbart använda servitutet vid alla kommande arbeten och vid underhåll inom Veberöd 17:115.

Styrelsen Idala Vägsamfällighetsförening

Styrelsen

2012-11-29. Styrelsen vill genom detta meddelande förtydliggöra sitt uppdrag enär flera boende ställt sig frågande till detta.

REV - lagar och bestämmelser.

2.3.2. Styrelsens ansvar för väghållningen: Det grundläggande i verksamheten är att styrelsen skall ombesörja en god väghållning. Någon annan verksamhet än som omnämnes i anläggningsbeslutet, stadgarna, Anläggningslagen ( AL) eller Samfällighetslagen (SFL) får inte förekomma.

2.2.2.23. Till väg hör vägbana och intilliggande områden som stadigvarande behövs för vägbanans bestånd och underhåll såsom slänt, dike, bankett och upplagsplats. Dit hör också trummor, skyddsräcken, vägmärken och annan för vägens bestånd eller användning utförd anordning. Detta beskrevs i 2§EVL och kan tolkningsvis sägas gälla även enligt 46§AL.

2.3.4. Vidare så ansvarar styrelsen också för att vägens standard upprätthålls i framtiden. Styrelsen har att verkställa av stämman fattade beslut.

2.3.8. Den mark som vid förrättning avsatts till väg, får naturligtvis inte användas för annat ändamål.

Dessutom påpekas att det är säkert trevligast för alla inom området om marken intill vägarna inte förfulas genom upplag och annat, i vart fall inte för någon längre tid.

Tillfällig uppställning av bilar, husvagnar, släpfordon m fl samt jord, sand och annat byggnadsmaterial, kan styrelsen självfallet ge tillstånd till.

Utöver detta finns ett undertecknat avtal mellan Markägaren och Idala Vägsamfällighetsförening, 1987-03-04, om att föreningen helt på egen hand sköter skötseln av parkmarken i Veberöd 17:115. Här ingår
bl a all vägmark enligt plan samt områden som ligger intill c:a 5m från tomterna.

Styrelsen utför de åtgärder vilka beslutats av medlemmarna vid en årsstämma.

Arkiv från tidigare

Om du inte kan läsa PDF-länkarna behöver du ladda ner och installera Adobe Reader. Om du inte vill ha Google verktygsfält avmarkera bocken innan nedladdning!

2013-05-28

2013-03-14. OBS! Det har blivit ett fel i dagordningen för vägsamfällighetens årsmöte 24 mars. Det är Lars Bergdahl som ska väljas om och inte Rolf Persson. Kallelsen. Dagordning.

2013-02-27. OBS! Ändrat datum för Veberöds byaråds årsmöte. Tisdagen den 19 mars klockan 1900 i medborgarkontoret.

2013-02-25. Vägsamfälligheten håller årsmötägsamfälligheten e söndagen 24 mars klockan 1100 i Idalagårdens stora sal.

2013-01-22. Klockan 08.15: Jag avgår idag som ordförande i Idala vägsamfällighetsförening med omedelbar verkan. Anledningen är helt och hållet privat och enbart av familjeskäl.
Bosse Landgren

Renhållningsverket har kaos!!!

2012-12-03 Glöm all information som ni fått angående vilka dagar de tömmer i skogen. I dag den 3 december meddelade man mig, att det blivit totalt fel med allt som rör våra soptömningsdagar. Det kan till och med vara så illa att ni kommer att få två meddelande varav det ena inte alls stämmer. När man löst kaoset vet man inte i dag. Man saknar dessutom vinterdäck till sina bilar. Idala Vägsamfällighetsförening har på intet sätt varit delaktiga och kan inte påverka kaoset.
Styrelsen gm Bosse Landgren / ordf

OBS Nytt för boende på Nils Påls väg, Skogsängavägen och Björkerödsvägen.

2012-12-03. Nya besked från Lunds renhållningsverk är att de återgår till det gamla körschemat. Den 14 januari kommer ett nytt körschema som ska gälla för samtliga hushåll. Kolla denna länk och se när du får tömning! Skriv in din adress och klicka på PDF knappen. Berätta gärna för grannarna om du ser detta meddelande!

Här är tömningsdagarna för Hushåll/Mat: fr 07 dec 2012 och fr 21 dec 2012.
Returmaterial: fr 07 dec 2012.
Styrelsen

2012-11-29. Styrelsen vill genom detta meddelande förtydliggöra sitt uppdrag enär flera boende ställt sig frågande till detta.
REV - lagar och bestämmelser.

2.3.2. Styrelsens ansvar för väghållningen: Det grundläggande i verksamheten är att styrelsen skall ombesörja en god väghållning. Någon annan verksamhet än som omnämnes i anläggningsbeslutet, stadgarna, Anläggningslagen ( AL) eller Samfällighetslagen (SFL) får inte förekomma.

2.2.2.23. Till väg hör vägbana och intilliggande områden som stadigvarande behövs för vägbanans bestånd och underhåll såsom slänt, dike, bankett och upplagsplats. Dit hör också trummor, skyddsräcken, vägmärken och annan för vägens bestånd eller användning utförd anordning. Detta beskrevs i 2§EVL och kan tolkningsvis sägas gälla även enligt 46§AL.

2.3.4. Vidare så ansvarar styrelsen också för att vägens standard upprätthålls i framtiden. Styrelsen har att verkställa av stämman fattade beslut.

2.3.8. Den mark som vid förrättning avsatts till väg, får naturligtvis inte användas för annat ändamål.

Dessutom påpekas att det är säkert trevligast för alla inom området om marken intill vägarna inte förfulas genom upplag och annat, i vart fall inte för någon längre tid.

Tillfällig uppställning av bilar, husvagnar, släpfordon m fl samt jord, sand och annat byggnadsmaterial, kan styrelsen självfallet ge tillstånd till.

Utöver detta finns ett undertecknat avtal mellan Markägaren och Idala Vägsamfällighetsförening, 1987-03-04, om att föreningen helt på egen hand sköter skötseln av parkmarken i Veberöd 17:115. Här ingår bl a all vägmark enligt plan samt områden som ligger intill c:a 5m från tomterna. Styrelsen utför de åtgärder vilka beslutats av medlemmarna vid en årsstämma.

Trädfällningen.

2012-11-29. Styrelsen låter vidare meddela att när det gäller den kommande trädfällningen så kommer denna garanterat att ske före julafton, enligt det senaste beskedet från den inhyrda entreprenören Skogssällskapet. Inga träd vilka är belägna längre bort än 2 m från vägkant, kommer att fällas.

Försening med bortforsling av sly och grenar längs våra vägar!!

2012-11-19. Tyvärr har det blivit fördröjning med företaget som ska ta bort sly och grenar som ligger längs med våra vägar. hav dock förtröstan, vi har tecknat avtal och det kommer att tas bort när deras maskiner är färdiga med ett annat pågående arbete. Förhoppningsvis inom 2- 3 veckor från i dag. Tänk på att inte lägga eget klipp bland slyet.
Styrelsen

Senaste budet från Renhållningsverket angående sopkärlen.

2012-11-08. Enligt Mikael Emmertz kommer sopkärlen att börja bytas ut på måndag 12 november (vecka 46). Det beräknas ta en vecka och vara klart i början på vecka 47. Det är 436 kärl som ska bytas.

Trädfällning

2012-11-07. Inom 14 dagar beräknas Skogssällskapet från Hässleholm anlända och påbörja fällningen av träd längs våra vägar. Allt sly som ligger längs med dem nu kommer att forslas bort av Skogssällskapet. Var snäll att inte lägga ert eget trädgårdsavfall bland detta sly ty det ska flisas av Skogssällskapet.

Senaste nytt angående sopsortering och trädfällningen längs våra vägar! 

2012-10-25. Senaste budet från Renhållningsverket, Mikael Emmertz, är att de nya tunnorna kommer att delas ut i slutet av vecka 45 och under vecka 46.

Röjningen längs våra vägar är snart klar vad gäller sly, grenar och buskar upp till en höjd av 4,6m. Till detta har föreningen hyrt in en Skylift och tillsammans med medlemmar, vilka ställt upp ideellt på lördagar och söndagar, har det kunnat genomföras till en rimligt låg kostnad. Med Skogssällskapet från Hässleholm har föreningen upprättat ett avtal om trädfällning av träd, vilka står inom 2 metersgränsen från vägkant. När fällningen kommer att utföras har vi inte erhållit någon tidsplan om. Fälles nte träden utfaller inget statsbidrag till föreningen för upprustning och asfaltering av våra vägar. Tyvärr så finns det boende i skogen som inte uppskattar detta utan önskar att träden ska stå kvar. För dem som har frågor om detta hänvisar styrelsen till ansvarig vid Trafikverket, Stig Näsvall tfn 010-1238429. Näsvall är den som skickat ut tillsynsprotokoll vid två tillfällen till styrelsen och påtalat att ovannämnda röjning och trädfällning ej blivit gjord. Styrelsen ska inkomma med skrivelse till Trafikverket-Näsvall när det blivit gjort så att ny inspektion kan göras av dem. Därefter utgår statsbidrag. Näsvall, som ordf haft flera samtal med, meddelar att det är enbart till honom som kontakt skall göras vad gäller Idalaskogens vägar.

Röjningen är påbörjad!

Den 6:e och 7:e oktober påbörjades röjningsarbetena längs våra vägar. Hur länge det kommer att pågå styrs lite av vilket väder vi har under de kommande helgerna. Allt som röjes kommer att ligga kvar vid sidan, helst samlat i större högar, tills trädfällarna sätter i gång. Därefter tas allt bort och flisas. Styrelsen är väldigt tacksamma mot de medlemmar som frivilligt ställer upp och hjälper till med röjningsarbetena. Vi i styrelsen har ingen möjlighet att meddela ut till alla 269 fastighetsägarna om att vi behöver hjälp, utan det är upp till var och en om de ser eller hör att vi är på gång, att komma och hjälpa till. Ju fortare blir vi klara. Senast var vi 6 inklusive två från styrelsen som röjde. Under röjningsarbetet har vi bl a blivit kallade trädmarodörer. Detta av boende som inte har förstått att vi kommer att stå helt utan statsbidrag om vi inte sköter området kring våra vägar. Det är ansenliga summor det rör sig om. Vi i styrelsen tror nog att ingen av de boende önskar en årsavgift som, med många tusenlappar, vida överstiger dagens årsavgift, detta för att några träd som står för nära vägkanten tas bort.

Skogning och röjning kommer att ske längs med våra vägar under oktober - november 2012. Skogningen innebär att träd och växter, vilka står närmare vägkant än 2,0 meter, kommer att fällas av inhyrd entreprenör. (Skogssällskapet) Föreningen kommer själv att hyra in skylift för hög- och vägröjning - det ska vara 4.60 m fritt i höjdled samt 2,0 m fritt från vägkant. De fastighetsägare som vet att de har träd och växter vilka breder ut sig utanför fastighetens tomtgräns ombedes att ta bort dessa. Saknar ni möjlighet till detta kommer de att tas bort genom föreningens försorg.

Senaste nytt angående utbyte av sopsorteringskärlen!!

Enligt ansvarige, Mikael Emmertz, vid Renhållningsverket i Lund, är utbyte på gång och kommer med största sannolikhet att ske under veckorna 43 och 44 för oss i Idalaskogen. Detta om allt fungerar som det ska med personal och fordon. Det har inget gemensamt med den ordinarie tömningen att göra. Utbytet sker med bil och personal som tar den/de tunnor vilka står framme, fulla eller tömda, de lastar dem på bilen och placerar de nya på samma plats. Står inga tunnor framme så ställer man de ny kärlen på den nya eller tidigare upprättade platsen som ska vara av hårt underlag ( plattor, asfalt eller betong, inte gräs, grus eller sand!!). Det finns inget krav på att ställa fram de gamla soptunnorna!!! Men man kan inte ringa SENARE OCH BEGÄRA ATT DE SKA HÄMTA DEM!!!!! Detta är den information jag fått och någon annan erhåller jag inte om inte något särskilt inträffar som fördröjer utbytet. All diskussion samt frågor gällande sophanteringen ska ske mellan fastighetsägare och Renhållningsverket. Det är viktigt att alla fastighetsägare tar tag i och ställer i ordning sina uppställningsplatser.

-------

För kännedom så kommer Eon någon gång under hösten att påbörja ett utbytes/anläggningsarbete på Idalavägen från Villavägen räknat och förbi de tre Gångarna. Någon exakt datum har jag ej fått då det fortfarande ligger på planeringsstadiet hos PEAB.

Styrelsen har lämnat in en skrivelse till Tekniska Förvaltningen i Lund angående upprustning av stigen mellan Promenaden och Nils Påls Väg. Vi har fått svar från Förvaltningen som lyder: ”Vi kommer att behandla ert ärende då beslut tagits om vilka förändringar som är aktuella för att klara den förstärkning av kollektivtrafiken i Veberöd som planeras just i dag pågår ett utredningsarbete där även tillgängligheten för gående och cyklister ingår!!!”Detta betyder nog att vi får vänta ganska länge innan vi får något besked i frågan!

I slutet av september och början av oktober kommer styrelsen att hyra in en s k skylift för rensning av alla grenar som hänger ner och ut längs med våra vägar. Det ska vara 4,60m fritt uppåt och om möjligt 2 m fritt in mot tomten eller till tomtgränsen. Vi i styrelsen skulle med glädje se att alla fastighetsägare tar bort så mycket de kan utanför sina respektive tomter. Kostnaden för inhyrda entreprenörer kommer då att minska, detta tjänar alla på. Utöver skyliften så kommer vi även att anlita en trädfällarfirma som ska ta bort de träd vilka står i omedelbar närhet av våra vägar.Det har visat sig att trädens rötter äter sig in under våra mycket svaga asfaltsvägar och underminerar desamma. Kostnaden för medlemmarna kommer att bli mycket mycket hög om vi inte i tid tar bort dessa träd. Vi erhåller ej heller något statligt stöd för upprustning av vägarna om inte detta göres. Det har redan, av några fastighetsägare, påbörjats rensning av några platser med tanke på den kommande förändrade hämtningen av våra nya återvinningskärl. Kom in med förslag om hur ni tänker lösa er placering av kärlen. Skall ni dra dem till en plats eller har ni förslag om en permanent uppställningsplats.

Styrelsen har lämnat en skrivelse till Tekniska förvaltningen i Lund om bidrag till belysning mellan Promenaden och Nils Påls Väg.Gångöverfarten vid just Nils Påls Väg kommer att rensas upp så att boende kan passera med sina breda barnvagnar och andra breda transportmedel där.

Tisdagen den 18 september mellan kl 1900 – 2100 i Svaleboskolans matsal, är det en s k Medborgarstämma där.Ni kan senast den 4 september lämna in synpunkter, klagomål frågor, tips mm om vår by och hur ni tycker det skall vara här. Det rör även oss i skogen som betalar kommunalskatt men sällan får något tillbaka p g a vi bor som vi gör. Våra barn behöver säkrare skolväg mm , mm. Ni skall lämna era synpunkter via: medborgarkontoret.veberod@lund.se. Alltså senast den 4 september enär de gör en dagordning med utgångspunkt från alla inkomna synpunkter. Har ni frågor så kontakta i första hand Bosse Landgren eller någon annan i styrelsen om ni inte når mig. Styrelsen gm Bosse Landgren Ordf / IVSF

Vi har fått klippt kanterna på Idalavägen-Villavägen- Hövadsvägen-Skogsängavägen samt Nils Påls Väg. De andra vägarna – stigarna klipps ej av maskinen – för trångt och otillgängligt för densamma. Asfalthålen samt vissa förbättringar av några kurvor mm har åtgärdats.

Angående soptunnorna så återkommer vi under hösten med mer information om uppställningsplatser mm.
Bosse Landgren ordf IVSF

Protokoll över genomgången platsinventering för sopkärls möjliga uppställningsplatser samt om körvägar för renhållningsverkets soptömningsbilar och var dessa har möjlighet att vända fordonet utan att företa någon längre backningssträcka.

Onsdagen den 16 maj 2012 kl 0900 sammanträffade undertecknad med Mikael Emmertz vid Lunds Renhållningsverk för genomgång av ovanstående. Detta med anledning av nya tömningsrutiner med nya kärl och nya tömningsfordon vilka enbart får backa för vändningsprocedurer. Fordonen väger 17 ton tomma och 24 ton med full last. De har s k vändboogie på bakhjulen.Undertecknad använde sitt eget fordon och hade lagt upp en körplan. Inom följande område finns inga som helst problem för tömning från fastigheter belägna utmed (Nils Påls väg med anslutna villagator, Skogsängavägen med anslutna gator, Björkerödsvägen, Hövadsvägen med anslutna gator). Utan problem tömmes även fastigheter utmed (Ekvägen, Cypressvägen, Idalavägen utom anslutna gator, Villavägen mellan Idalavägen och Hövadsvägen, Husmansgången, Mellanvägen mellan Promenaden och Rönnvägen, Promenaden mellan Idalavägen och Rönnvägen, Kishålsstigen. Problem kunde konstateras på följande vägar/stigar: Rönnvägen längst in – träd måste tas bort- eventuellt någon form av bärlager. Barrstigen vändplats måste byggas. Lövstigen – kärlen till Rönnvägen. Mellanvägen – återvändsbiten – kärlen måste flyttas till plats på Rönnvägen. Tallgången samt Grangången, kärlen måste flyttas till plats på Idalavägen. Dalgångens återvändsplats – kontakt med fastighetsägaren om bilen får använda fastigheten för att vända. Ludvigstigen, eventuellt göra mer plats i svängen med Promenaden- annars flytta upp kärlen till Villavägen. Villavägens återvändsbit – måste flytta upp kärlen till Hövadsvägen. Lungvägen nr 4-10 måste flytta ut kärlen till korsningen vid brevlådorna på Ljungvägen. Kaprifol och Enestigen flyttar ut kärlen till korsningen med Lungvägen. Idastigen samt Promenaden kärlen till korsningen Nävervägen. Nävervägen mellan Promenaden och återvändsplats kärlen flyttas till korsningen med Promenaden Bokbacken kärlen till Idalavägen. Ett sista alternativ till samtliga fastighetsägare är att flytta ut kärlen på tömningsdagen till lämplig plats för bilen.
Bo Landgren/ ordf. - IVSF

Kommande och inställda åtgärder av våra vägar samt vår skog!

Tyvärr så kommer inte avverkningen av träd, sly och grenar längs med våra vägar igång nu under sommaren. Företaget som skulle avverkat lät meddela att de inte kunde flisa upp allt grenverk och sly vilket de lovat. Styrelsen anser inte att vi kan lägga upp/förvara allt detta tills det behagar att det flisas någon gång sent i höst.
Styrelsen

Medlemmar som inte var närvarade vid årsmötet, gå in under fliken "Protokoll" och informera er om årsmötets innehåll!

Motion angående gång- och cykelvägar på Idalaområdet. Läs mer här...

Information om kommande soptömning finns under fliken "Soptömning"!

Kommande röjning av träd vid våra vägar

Angående träd och grenar vilka är belägna mindre än 2 meter från vägkant samt utskjutande lägre än 4.60 meter. Styrelsen kommer att anlita ett företag vid namn Skogssällskapet för att ta bort träd och nerhängande grenar. Vi har haft besök av skogsförvaltaren Johan Söderqvist vid nämnda företag för inspektion och information om vilka träd som skall tas bort. Trädfällarna som skall utföra arbetet kan inte anlitas för att ta bort träd vilka står inne på en annan fastighets tomtmark. Dock kommer grenar, från träd inne på annans tomtmark, vilka hänger över väg och är lägre än 4.60m, att tas bort. De träd vilka kommer att tas bort kommer att förses med en orangemålad ring runt trädets stam. När arbetet är utfört skall Trafikverket, efter skrivelse, underrättas för besiktigning av vägarna. Utför vi inte arbetet kommer inte Idala Vägsamfällighetsförening att erhålla något statsbidrag vid framtida väg och asfalteringsarbeten. Beslut om borttagning har även tagits av medlemmarna vid ett tidigare årsmöte. Allt sly mm kommer att samlas på utsedda platser för att där tas om hand till flisning av Skogssällskapet. Det är styrelsens förhoppning att arbetet kommer att gå smidigt till väga. Uppstår problem vid fällningen skall kontakt tas med någon ur styrelsen.
Styrelsen Idala Vägsamfällighetsförening

Meddelande till skogens folk angående Idala Gård och bokningar.

Idala Föreningsgård är försatt i konkurs och personalen är uppsagd! Kommunen har tagit över Idala Föreningsgårds verksamhet vad gäller nedanstående: Skall ni beställa lokaliteter, fester mm på Idala Gård skall ni göra detta endast genom Lunds Kommuns Medborgarkontor. Veberöds Gymnastikförening har hand om bokning av gymkort. Har ni redan bokat något längre fram på året så måste ni ta kontakt ty bokningen måste göras om!!! Tag kontakt med ansvariga June Ljungqvist via telefon 046-356347 eller 046-356757. E-mailadressen är medborgarkontoret.veberod@lund.se
Bosse Landgren

Idalagården begär föreningen i konkurs! Läs mer här...(PDF)

Våra vägskyltar samt gatunamnsskyltar har rengjorts av styrelsen. Ett flertal av dessa skyltar är absolut i behov av att bytas ut. En genomgång är på gång. Eventuellt kommer vissa att tas bort helt eller flyttas till annan plats enär de inte uppfyller någon direkt funktion där de finns i dag. Trafikstolpar samt lyktstolpar, vilka påkörts eller på annat sätt böjts skall rätas upp. Lampbyten av slocknade gatubelysningar är på gång – det har dock visat sig att vissa måste plockas ner helt och repareras. Vår mörka årstid har nu börjat och alla ni som är ute och går om tidiga morgnar och sena kvällar – sätt på er någon form av reflex.
Styrelsen gm Bosse Landgren

Angående våra stigar:

Våra stigar har på grund av det gynnsamma vädret i sommar fått en kraftig tillväxt vegetation. På vissa ställen har de blivit så smala att det kan vara svårt att ta sig fram. Det har till styrelsen framförts klagomål på att det förekommer ridning med hästar på just dessa smala stigar. Att hästar dessutom släpper ut en del genom bakluckan och som då lägger sig över hela stigen är inte trevligt. Ni som rider var vänliga att inte begagna dessa smala stigar utan använd våra vägar.

Om den framtida Simrishamnsbanan

Ett av tre förslag om banans sträckning innebär att Trafikverket vill lägga banan så att den korsar Nils Påls väg i höjd med övergångsstället. Där skall det dessutom läggas en hållplats med tillhörande perronger mm. Hela bygden skall då ta sig till Idala för att ta tåget. Tänk vilken röra vad gäller parkering, oljud och obehag för naturo djur. De andra förslagen är ett mitt i byn (kommer aldrig att accepteras) samt det tredje ute vid 11:an. Villaägarföreningen och Vägsamfälligheten har gemensamt skickat in besvär. LÄS MER....(PDF) Har ni något som ni måste ha ett snabbt besked om skall ni kontakta någon i styrelsen och då i första hand Bosse Landgren.

Lördagen den 26 maj kl 1000 så samlas vi vid lilla backen på vår egen idrotts – lekplats i skogen! Se mer under fliken "Senaste nytt"!

Nu på torsdag den 12 juli så kommer samtliga gator- vägar- stigar att sopas med maskin. Det vore bra om så många som möjligt tog bort sådant som står intill vägarna.

Vi har i dagarna fått påminnelse från Trafikverket om att vi ska åtgärda våra vägar snarast. Potthålen, större gropar och trasiga hörnor i asfalten kommer att lagas den 28 maj av inhyrd entreprenör.

Före Midsommar kommer kanterna längs vägarna: Idalavägen- Villavägen- Hövadsvägen- Nils Pålsväg- Skogsängavägen samt Björkerödsvägen att klippas. På dessa vägar ombedes ni att se till så inga hinder finnes. Efter klippningen kommer vägkanterna att sopas. Ni som parkerar era bilar utanför tomterna måste tänka på och se till så att inte bilen ni parkerat står delvis ute i körbanan!!!

Glöm inte samlingen och vår skogsdag den 26 maj kl 1000 på vår egen idrottsplats!!!

Lördagen den 26 maj kl 1000 så samlas vi vid lilla backen på vår egen idrotts – lekplats i skogen!

Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt ställer upp denna gång. På mötet blev det ett rungande JA till att ha en skogsdag..Vi ska dela upp oss och vandra genom våra skogsstigar och göra dem så framkomliga som möjligt. Många av dem är snart helt igenvuxna. Tag med er sekatörer, sågar och yxor. Tillåter vädret så ta med er något att dricka och fika med. Piknickkorgen kan gärna vara med eller komma dit senare.Vi gör något trevligt av dagen och passar då även på att skapa lite gemenskap. Väl mött alla skogsbor hälsar styrelsen. 

2011: Tjuvar i byn.

I går fredag (25/11) så jagades en man som höll på att göra inbrott i en villa vid Idalaskolan. Han jagades av sonen i huset som var på 2:a vån när tjuven bröt på första. Polis var på plats inom några minuter med tre bilar och hund försökte hitta mannen som sprang in i Idalaskogen.Med anledning av detta: Ha alltid nerrullat i fönsterna som vetter mot den oskyddade baksidan- det är där dom går in. Ha på musik i en radio ha på en svag lampa i ett hörn, låt kaffekoppar mm stå framme i köket under upplyst bord. Sätt in larm om ni inte har. Tänd ytterbelysningen ty då ser grannen om någon finns på din tomt. Sist men inte minst – ha ett gott samarbete med era grannar!!! Detta är tips från en gammal polis.
Bosse