Placering av sopkärl

Enligt årsmötesbeslut i Idala vägsamfällighetsförening 2014-03-30:

”ska sopkärlen som huvudregel vara placerade inom tomtgräns, förutom på tömningsdagen. Styrelsen kan dock fatta beslut om annan placering i enskilda fall, efter skriftlig begäran från fastighetsägaren. Svar från styrelsen till fastighetsägaren ska vara skriftligt”. Annan placering har godkänts av styrelsen för en del fastigheter på Villavägen som har speciella uppställningsplatser på Hövadsvägen vid korsningen med Villavägen samt på Ludvigstigen, samt för några enskilda hushåll där det finns speciella omständigheter.

Renhållningsverket kräver att:

Sopkärlens placering ska vara på hårdgjort underlag och de ska även kunna rullas ut från fastigheten på hårdgjort underlag. På tömningsdagen ska kärlet stå med draghandtaget (på andra sidan från lockhandtaget) vänt utåt mot hämtningspersonalen. Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla gångvägen för sophämtning snö-, is- och halkfri så de kan rulla ut och tömma sopkärl utan risk för skador i arbetet. Sopkärl ska stå vid tomtgräns, eller max 3 meter från tomtgräns, vid tömningstillfället.


För vidare information se Renhållningsverkets hemsida!

 

2017-02-18