Parkeringsförbud

Styrelsen har efter att vi haft problem med stora lastbilar, asfaltsfordon och personbilar som parkerats så att utryckningsfordon inte kommer fram beslutat om att införa parkeringsförbud på samtliga vägar på Idalaområdet. Skyltar har satt upp vid infarterna till området på Idalavägen i söder och norr där 30-skyltarna är placerade. Styrelsen tänker sig en praxis där det inte finns några bilar parkerade på asfalterade vägar, dock är parkering tillåten 24 timmar på de ytor i slingorna på Nils Påls väg, Skogsängavägen och Hövadsvägen som är tänkta som parkeringsplatser även om det inte är uppsatt någon P-skylt. Parkering av bilar som tillhör fastighetsägare på Idalaområdet ska ske på fastighetens tomt, tillfällig parkering för besökare kan ske längs våra vägar några timmar om parkering inte hindrar trafik som ska ta sig fram och att det finns tillräckligt med plats för utryckningsfordon att ta sig fram.

Uppställning av fordon

Det får inte förekomma permanent uppställning av bilar, husvagnar eller andra fordon utanför tomtgränsen.

Vinterväghållning och sopning av vägar

Snöröjning och sandning av våra vägar sker vid behov. Vi tillämpar samma principer som i kommunen i övrigt, vilket innebär att våra huvudvägar/matarvägar som vi har statsbidrag för plogas och/eller sandas först. Övriga vägar plogas och/eller sandas vid vissa tillfällen samtidigt som matarvägarna och vid andra tillfällen senare beroende på omfattningen av snöandet, halkrisk och entreprenörernas möjlighet att ploga eller grusa.

Sopning av en del vägar sker under april, men med nuvarande entreprenörs lösning för att sopa vägarna vågar vi inte sopa slingorna på Nils Påls väg, Skogsängavägen, Hövadsvägen och en del andra mindre vägar, då det finns risk för att det kan blir skador på bilar som står parkerade. Ska vi sopa alla vägarna krävs en annan entreprenör som kan samla upp grus och då blir det betydligt dyrare att sopa än vad det varit under de senaste åren.

Skador på vägar

Om ni ska ha hem tunga transporter till er bostad eller ta ner träd på er tomt tänkt på att: ”husägare själva får betala asfaltskador som uppstår när man beställer tungt fordon” – årsmötesbeslut 2016-05-22.

Trädfällning

Trädfällning på Idalaområdet utanför tomt som fastighetsägare själv äger får endast ske efter godkännande av styrelsen för vägsamfälligheten och Magnus Lindgren om det rör mark som han är markägare till. Ta alltid kontakt med styrelsens ordförande om det är aktuellt med trädfällning utanför egen tomt. Årsmötet 2014-03-30 har beslutat att: ”Styrelsen får i uppdrag att hålla området vid sidan om våra vägar fritt från träd, buskar och stubbar som kan utgöra en fara för trafiken eller hindra större fordon att ta sig fram obehindrat.”

Angående skötseln av våra vägar samt det markägaren benämner parkområdet inom fastigheten Veberöd 17:115 ( hela nya området -Nils Påls väg, Skogsängavägen, Björkerödsvägen samt Hövadsvägen).

Med anledning av att det uppstått tvetydigheter samt en del felformuleringar och (av styrelsen vilket vi i styrelsen beklagar på det djupaste och ber om ursäkt för samt hoppas kunna rätta till med denna information)
p g a desinformation vill vi med denna information tydliggöra med vilket stöd vi kommer att utföra arbeten inom fastigheten Veberöd 17:115.

Markägaren - Idala Fastighetsfirma har den 4 mars 1987 utfärdat ett servitut till Idala Vägförening som lyder:

Idalaområdet:
Jag föreslår följande principer gällande skötseln av parkmarken på Veberöd 17:115.

Följande sköter Ni helt på egen hand:

Områden som ligger intill c:a 5m från tomterna.

All vägmark som utlagts enligt plan.

Skidbacksområdet och fotbollsplan.

Gångvägen som går centralt i området inklusive dess närområde, d v s c:a 5m på båda sidor.

Parkmarksbitarna mellan husgrupperna.

Övrigt område sköter jag som normalt skogsområde, med beaktande av Era synpunkter och fastställda planbestämmelser. Samt att Ni har överinseendet och skötseln av det då det gäller allmänhetens nyttjande.

Underskrivet av Ingvar Mårtensson


Med stöd av detta servitut kommer styrelsen fr o m denna dag enbart använda servitutet vid alla kommande arbeten och vid underhåll inom Veberöd 17:115.

Styrelsen Idala Vägsamfällighetsförening

 

 

2017-02-18