2021-05-07

Kallelse - Preliminär dag för ordinarie årsmöte i Idala vägsamfällighetsförening är 12 september 2021 kl 11.00 i nya Idalaskolans matsal

Föreningen brukar ha årsmöte i mitten av mars, men på grund av Coronapandemin så planerar vi i år att ha årsmötet 12 september. Vidare information om detta meddelas via hemsidan och kallelse till mötet skickas ut till alla boende ca tre veckor innan mötet.

Anmälan om deltagande måste ske i förväg till vagsamfalligheten [a] idala.org, senast 7 dagar före mötet. Meddela hur många som ska delta om ni vill delta på plats. Detta gör med vi med anledning av Coronapandemin för att kunna hålla oss till de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.

Dagordning

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

 2. Val av ordförande, två justerare tillika rösträknare för stämman, tid för protokolljustering

 3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

 4. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen

 5. Val av styrelse:
  - Ordförande för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Mikael Thunberg)
  - Sekreterare för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Sebastian Cato)
  - Styrelsesuppleant för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Tommy Ljunggren)
  - Revisor för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Mats Härstedt)
  - Revisorsuppleant för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Sten Lindskog)
  - Valberedning, 3 ledamöter varav en är sammankallande, för en tid av 1 år (mandatperiod utgår för Björn Granvik, Ulrika Djignagård och Joakim Andersson)

 6. Asfaltering på Idalaområdet

  Årsmötet föreslås besluta att styrelsen får i uppdrag att besluta om att följande vägar ska asfalteras 2023 eller 2024:

  De delar av Rönnvägen och Mellanvägen som inte asfalterades 2015, Barrstigen, Lövstigen, Bokbacken, delar av Cypressgången, sidovägen på Ljungvägen, Promenaden från Ljungvägen mot Barrstigen, Kaprifolvägen, Enestigen och del av Promenaden, Nävervägen från Promenaden och österut, Idastigen, Ludvigstigen inre delen, Villavägen öster om Hövadsvägen, slingorna på Hövadsvägen och Skogsängavägen samt delar av Idalavägen. Lagning av potthål på dessa gator kommer att ske årligen i väntan på det större asfalteringsarbetet.

  Finansiering sker via banklån, egna medel och eventuella bidrag, uppskattad kostnad ca 1,5 miljon.

 7. Inkomna motioner
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020 hittar du här (PDF).

Styrelsen för Idala vägsamfällighetsförening

2020-06-17

Protokollet från extra stämman är nu klart:

Protokoll Extra stämma 2020-06-08 (PDF)

2020-03-31

Protokollet från årsmötet 2020 hittar du här:

Protokoll Årsmöte 2020 (PDF)

 

 

Arkiv från tidigare

Om du inte kan läsa PDF-länkarna behöver du ladda ner och installera Adobe Reader. Om du inte vill ha Google verktygsfält avmarkera bocken innan nedladdning!

2019-02-17