2023-06-05

Protokollet från årsmötet kan nu ses här:

Protokoll Årsmöte 2023 (PDF)

2023-03-17

Inbjudan till ordinarie årsmöte i Idala vägsamfällighetsförening 23 april 2023 kl 11.00 i Idalaskolans matsal

Dagordning

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Val av ordförande, två justerare tillika rösträknare för stämman, tid för protokolljustering
 3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 4. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Val av styrelse:
  - Ordförande för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Mikael Thunberg)
  - Sekreterare för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Sebastian Cato)
  - Styrelsesuppleant för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Tommy Ljunggren)
  - Revisor för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Bengt Andreasson)
  - Revisorsuppleant för en tid av 2 år (mandatperiod utgår för Bo Blomqvist)
  - Valberedning, 3 ledamöter varav en är sammankallande, för en tid av 1 år (mandatperiod utgår för Björn Granvik sammankallande, Ulrika Djignagård och Joakim Andersson)
 6. Årsavgift
  Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att årsavgiften ska höjas, från 2000 kr till 2500 kr per år och fastighet, fr o m 2024, med anledning av att föreningen måste ta ut moms på årsavgiften.
 7. Information från styrelsen:
  - Asfaltering av vissa vägar sker 2024 eller senare, enligt beslut på årsmötet 2021.
  - Utredning av elkostnader, information finns i verksamhetsberättelsen.
  - Nertagning av träd på området: Styrelsen påminner om att kontakt måste tas med styrelsens ordförande om det finns önskemål om att ta ner träd utanför tomtgräns och att eventuell nertagning utanför tomtgräns måste godkännas av styrelsen, mer information om detta finns på vår hemsida: Idala.org.
  - Kärl för hushållsavfall ska i normalfallet placeras inom fastighetsgränsen, förutom tömningsdagen, eventuella undantag från detta ska godkännas av styrelsen. Det har under senare år placerats flera kärl på ett olämpligt sätt, vilket försvårar plogning och klippning av vägkanter, även ur estetiska skäl bör kärlen placeras inom tomtgränsen.
 8. Inkomna motioner (ska vara inlämnade minst 14 dagar före mötet)
 9. Övriga frågor (anmäls före mötet till ordföranden eller när dagordningen fastställs.)
 10. Mötets avslutande

2023-03-26

Styrelsen för Idala vägsamfällighetsförening

Bilagor: Verksamhetsberättelse finns att läsa här (PDF).

 

 

Arkiv från tidigare

Om du inte kan läsa PDF-länkarna behöver du ladda ner och installera Adobe Reader. Om du inte vill ha Google verktygsfält avmarkera bocken innan nedladdning!

2019-02-17