2019-03-26

Protokoll årsmöte 2019 hittar du här:

Årsmöte 2019 och verksamhetsberättelse år 2018 (PDF)

2019-02-17

Verksamhetsberättelse för Idala vägsamfällighetsförening för verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under året bestått av: Mikael Thunberg ordförande, Gunnar Skoog vice ordförande, Ulrika Djignagård kassör, Greger Malmqvist sekreterare och Tommy Ljunggren och Frederick Degrande som suppleanter.

Revisorer har Christer Larsson och Mats Härstedt varit och revisorsuppleanter har Paul Wennberg och Sten Lindskog varit.

Valberedning har bestått av Sten Lindskog som sammankallande, Bo Landgren och Lena Malmberg.

Styrelsen har haft tre protokollförda möten. Styrelsen har haft löpande kontakt via e-mail och samtal.

Styrelsens huvudfråga under året har varit belysningen. Vid årsmötet i Idala vägsamfällighetsförening 2017-03-19 beslutades att byte av samtliga lampor och lamparmaturer skulle ske under 2017, 2018 eller 2019 och att detta skulle finansieras med egna medel. Byte av lamparmaturer och stolpinsatser har skett under mars 2018 av Skånska Energi och den slutliga kostnaden för föreningen blev 600 692 kr. Finansiering av ny belysning har skett med vägsamfällighetens egna medel och några lån har inte behövt tas för att klara likviditen under 2018. Genom att vi nu har LED belysning på området har vi fått en bättre belysning, starkt reducerad energiförbrukning, minskad underhållskostnad samt ökad driftsäkerhet. Samma armatur används i hela området, men beroende på att stolpar har olika höjd så är belysningen olika stark. För höga stolpar är ljusstyrkan 28 eller 38 W och för låga stolpar är ljusstyrkan 15 eller 21 W.

Vid årsmötet 2017 beslutades att tre nya belysningsstolpar skulle sättas upp när styrelsen bedömer att föreningen har egna medel för att finansiera detta. Styrelsen har under verksamhetsåret tagit in offert från Skånska energi för att sätta upp dessa tre stolpar och arbetet kommer att genomföras under våren 2019.

EON har byggt om och renoverat tranformatorn vid Hövadsvägen och då även flyttat ut mätningen av vägsamfällighetens el till ett eget mätarskåp som vägsamfälligheten fick bekosta, även vissa arbetskostnader kommer att belasta vägsamfälligheten. Detta är inget vi kan påverka, då detta styrs av ny lagstiftning som innebär att vi själv kommer att ansvara för ledningarna i marken, tidigare har vi bara ansvarat för belysningsstolparna.

Vägsamfälligheten har via styrelsen yttrat sig över detaljplan för Idalaskolan 1 och Veberöd 17:2 och har då framfört att det behöver anläggas en ny gång/cykelväg med belysning i nord/sydlig riktning mellan Nils Påls väg 32 och den nya vägen i planområdet som går i riktning mot hållplats Veberöd Öster.

Gång/cykelvägen mellan Hövadsvägen och Skogsängavägen har fått nytt bärlager och fått utsatt väghinder som är möjliga att enkelt flytta på om räddningstjänsten behöver ta sig fram mellan dessa vägar. Bärlager har även lagts ut längs delar av Idalavägen, Villavägen, Promenadens norra del och en del gathörn. Lagning av potthål har skett i juli på Hövadsvägen, Nils Påls väg, Skogsängavägen och Rönnvägen. Vägkanterna klipptes på hela området vid minst ett tillfälle under sommaren och vid ytterligare ett tillfälle under hösten längs Idalavägen, Nils Påls väg och Skogsängavägen. Sopning av vägar har skett under maj månad. Snöröjning och halkbekämpning av våra vägar har skett vid behov, utifrån omfattningen av snöandet, halkrisk och entreprenörernas möjlighet att ploga eller grusa.

2019-02-15

Styrelsen

Vill du vara uppdaterad om vägsamfällighetens verksamhet finns information på idala.org.

 

 

Arkiv från tidigare

Om du inte kan läsa PDF-länkarna behöver du ladda ner och installera Adobe Reader. Om du inte vill ha Google verktygsfält avmarkera bocken innan nedladdning!

2019-02-17