2019-04-14

Prata framtidsplaner med Lunds Kommun

Stadsbyggnadskontoret arbetar med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Veberöd. Vid fyra tillfällen under maj och juni kommer tjänstepersoner från kommunen att vara här på Medborgarcenter i Veberöd. Varje tillfälle har ett tema med anpassad bemanning för att på ett enkelt och bra sätt kunna svara på dina frågor. Du är välkommen att titta förbi när det passar dig.

Datum: 16 maj, 23 maj, 28 maj och 4 juni mellan kl. 15 och kl. 18.30.

Se hela inbjudan här.

2019-04-14

Välkomna till Idala villaägareförenings årsmöte den 16 maj 2019 kl. 18.00, Idalaskolans matsal.

Dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Har kallelsen till årsmötet skett enligt stadgarna
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse (kan läsas här)
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkningen
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Fastställande av årsavgiften för 2020
 11. Fastställande av arvoden
 12. Val av 2 ordinarie styrelseledarmöter på 2 år - avgående Magnus Sommansson och Karin Delin
 13. Val av ordförande på 1 år - Avgående Ingela Ohlsson
 14. Val av 2 styrelsesuppleanter på 2 år - avgående Jan Ryd och Thomas Franzén
 15. Val av 1 revisor på 2 år - Avgående Sivert Gardell
 16. Val av 1 revisorsuppleant på 2 år - Avgående Bo Landgren
 17. Val av valberedning på 1 år - Avgående Carl-Axel Wildt och Christer Hansson
 18. Allmän information
 19. Inkommna motioner samt övrigt
 20. Mötet avslutas

Glöm inte att inkomma med motioner. Dessa lämnas till styrelsen på adress: Hövadsvägen 51 senast den 10 maj.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkommna, det är viktigt att komma och göra sin röst hörd när viktiga beslut fattas.

Glöm inte skriva korrekt fastighetsbeteckning eller adress på inbetalningskortet.

Styrelsen önskar alla en skön Sommar

2018-07-01

Synpunkter gällande Detaljplan för del av Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2

Följande skrivelse har skickats in till Lunds Kommun den 25 juni:

Skrivelse gällande Idalafältet 2018 (PDF)

Läs mer under fliken Planfrågor

2018-06-20

Telia köper Romelebygdens kabel-TV

Den 2 juli övergår Romelebygdens kabel-TV till Telia. Inledningsvis kommer allt vara som tidigare men sedan kommer man att få tillgång till Telias utbud och tjänster, enligt ägarna.


Fråga våra lokalpolitiker

2017-03-22

Den 5:e april är det dags för att fråga var våra lokalpolitiker står i olika frågor som rör specifikt Veberöd.

Det är Byarådet, Veberöds företagarförening, Föreningsalliansen, PRO och SPF som har samlat ihop frågor som man vill helt enkelt se var partierna står vad gäller Veberöds utveckling mm.

Men även alla bybor har givetvis möjlighet att vara med att få med era frågor!

Här är er chans att få svar! – Skicka gärna in till Jan Malmgren (jan@veberod.nu) eller kontakta June Ljungqvist på Medborgarkontoret (Telefon: 046-356757), så vidarebefordrar vi alla frågor som sammanställs och sen kommer att presenteras här på Veberod.nu.

Idala gård

2017-03-20

Som ni säkert har sett pågår flera kampanjer för att rädda Idala Gård och ha den kvar som en mötesplats för alla. Naturligtvis har även Idala villaägareförening engagerat sig i ärendet. Först med ett inlägg till byggnadsnämnden och övriga inblandade förvaltningar samt till politikerna innan beslutet skulle fattas i byggnadsnämnden den 16 februari. När inte detta hjälpte så har vi överklagat beslutet till Länsstyrelsen i hopp om att dom ska lyssna när inte Lunds kommun gör det. Skrivelserna hittar ni här och här.

Styrelsen

Veberöd vill utvecklas, vad vill Kommunen?


2016-04-25


I Veberöd byggs det bostäder! Många! På Linnea Park, Idalafältet och Trulsbo. Alla belägna i de östra delarna av Veberöd. Bra! För i östra Veberöd ligger också Idala skola och förskola, som barnen i de nybyggda områdena kan gå i. Eller?

Lunds politiker beslutade att Idala skola och förskola, en liten enhet, vars lokaler var angripna av mögel, skulle ersättas med ny skola och förskola, i närheten av den gamla. Bra tänkt! Men med projekteringen färdig och spaden en hårsmån från marken hotar nu politikerna att lägga ned Idalaskolan! Nya skattepengar läggs på nytt beredningsarbete. Kommunen utreder om alla barn i Veberöd ska hänvisas till Svaleboskolan istället, en redan stor skola som inte har plats för fler, varken i undervisningslokalerna, matsalen eller idrottshallen. På vilket sätt är detta det bästa för barnen och för Veberöd?

I Veberöd byggs det bostäder! Många! På Annelund och Gäddan i västra Veberöd och Bigränd i centrum. Bra! Barnen får nära till Svaleboskolan. Men hur ska alla få plats på Svalebo? Politikerna föreslår att Svaleboskolan byggs om och ut. Trots att det finns stort stöd i forskningen för den mindre skolans fördelar. I en forskningsöversikt från Linnéuniversitetet omfattande över 100 vetenskapliga undersökningar slår man fast att: ”… elevers närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet och delaktighet, engagemang för sitt skolarbete på ett generellt plan tenderar att gynnas av den mindre skolan… I synnerhet de yngre barnen verkar känna en ökad trygghet och trivsel på minder skolor.” Vari ligger då den långsiktiga vinsten att lägga ner lilla välfungerande Idalaskolan och istället öka elevantalet på den redan stora Svaleboskolan?

I Veberöd byggs det bostäder! Många! Alla bostäder behövs, för många vill bo i Veberöd. Till Veberöd flyttar människor för naturens skull men också för att det finns bra skolor och förskolor, ett mycket stort utbud av föreningar där barn, ungdomar och vuxna kan få meningsfull sysselsättning, många aktiva företagare, en privat vårdcentral och snart ett apotek. Mycket av detta beror på lokalt engagemang och ett stort företagande som sedan länge är en stor tillgång i Veberöd. Men var finns de kommunala satsningarna?

Veberöd behöver Idalaskolan som en närskola i Veberöds östra delar. Veberöd behöver en ny fullstor idrottshall för att föreningsverksamheten ska kunna fortsätta växa och förse byns barn och ungdomar med meningsfull fritidssysselsättning. Veberöd behöver kunna erbjuda sina invånare bostäder, men också skolor, fritidssysselsättning och service. Kommunen bör genom satsningar i Veberöd, agera som en medhjälpare och drivkraft för byns fortsatta tillväxt och utveckling!

Malin Hansson Lefort, suppl. Veberöds byaråd

Nils-Åke Stålring, ordf. Föreningsalliansen, Veberöd

Ingela Ohlsson, ordf. Idala Villaägare Ekonomisk Förening

Slutrapporten för förstudien av Simrishamnsbanan, delen Dalby – Tomelilla är klar. Läs mer under fliken "Planfrågor"!

Medborgarstämman i Veberöd.

Minnesanteckningar från medborgarstämman i Veberöd 2012-09-18

Om hundar.

En av de sista dagarna i maj blev en boende i Idala "uppvaktad " av en lös hund. Den boende försökte skynda sig in genom sin grind men halkade samtidigt. Resultatet blev en uppskuren hand av handtaget med besök hos akuten för omplåstring. Med anledning av detta vill styrelsen påminna om att koppeltvång råder mellan 1 mars och 20 augusti enligt Lunds kommuns regler.