1993 (Avskrift)

Stadgar för Idala villaägare ekonomisk förening.

§1
Föreningens firma är Idala villaägare ekonomisk förening.

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva, uppföra, äga och förvalta lös och fast egendom, för att därmed tillgodose medlemmarnas behov av gemensamma anläggningar exkl sådan anläggning som enligt lagen av den 3 september om enskilda vägar åvilar Idala vägförening, att uppföra mast och erforderliga antenner samt nedlägga erforderlig kabel för kabelteve inom Idala Byggplaneområde, samt att, på sätt och i den omfattning som kan komma att bestämmas på föreningsstämma, utföra eller låta utföra tjänster av gemensamt intresse för medlemmarna.

§3
Styrelsen har sitt säte i Veberöds kommun i Malmöhus län.

§4
Till medlem antages envar fastighetsägare inom Idala byggnadsplaneområde och till detta område gränsande framtida sommarstugeområden.

§5
Medlem skall deltaga i föreningen med en insats om femton (15:-) kronor.

För medlem i nuvarande Idala Villaägareförening (ej registrerad förening) anses insatsen erlagd när denna förening upplösts och tillgångarna överlämnats till Idala villaägare ekonomisk förening.

För övriga medlemmar erlägges insatsen kontant vid inträdet.

§6
Medlem skall till föreningen, på tider som styrelsen bestämmer, erlägga föreskriven årsavgift.

Årsavgiften per medlem beslutas av föreningsstämman och skall utgöra högst tvåhundra (200:-) kronor. Avgiften skall användas till att täcka föreningens utgifter för fullgörande av åtaganden enligt §2 i dessa stadgar.

Dock skall för täckande av alla kostnader för kabelteveanläggningskostnader- driftkostnader och underhåll, uttagas en särskild avgift för varje ansluten taxeringsenhet.

§7
Medlem är skyldig att vid överlåtelse av sin taxeringsenhet göra förbehåll om skyldighet för förvärvaren att ingå som medlem i föreningen samt att i samband därmed överlåta jämväl sin andel i föreningen och därmed utträda ur föreningen. Utträde medför ej rätt till återfående av inbetald insats.

§8
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter med minst två och högst fyra suppleanter. Revisorerna skall vara två med två suppleanter.

Samtliga styrelsemedlemmar och revisorer väljes å ordinarie föreningsstämma för en tid av två år, dock att då styrelseval första gånger äger rum enligt dessa stadgar, halva antalet väljes för allenast ett år.

Bland ordinarie styrelseledamöter utser medlemmarna i föreningen ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är icke beslutsför med mindre än att tre ledamöter är närvarande.

§9
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen därtill utser.

§10
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§11
Ordinarie föreningsstämma hålles före juli månads utgång. Extra stämma hålles då styrelsen eller revisorer finner skäl härför eller då minst 1/10-del av föreningens medlemmar därom hos styrelsen inlämnat skriftlig anhållan med angivande av vilket ärende som önskas behandlat.

§12
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie stämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen minst 10 dagar före stämmas hållande.

§13
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen tillställas varje medlem senast 14 dagar före stämman. För extra stämma skall motsvarande tidsrymd vara 7 dagar. Andra meddelanden till medlemmarna sker antingen skriftligen till varje medlem eller genom anslag.

§14
Vid föreningsstämma skall den vara ordförande som föreningsstämman därtill utser.

§15
Vid röstning äger varje medlem angiva en röst. Ombud vid föreningsstämma må företräda högst fem medlemmar.

§16
På ordinarie skall förekomma
a. Val av ordförande för sammanträdet.
b. Val av två justeringsmän.
c. Fråga om kallelse till sammanträdet stadgeenligt skett.
d. Styrelsens förvaltningsberättelse.
e. Revisorernas berättelse.
f. Fastställande av balansräkning.
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
h. Fastställande av årsavgift.
i. Fastställande av arvode.
j. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
k. Val av ordförande.
l. Val av revisorer och suppleanter.
m. Övriga frågor.

§17
Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, fördelas enl ordinarie föreningsstämmas beslut.

§18
Beslut om likvidation sker jämlikt 70 §, lagen om ekonomiska föreningar.

§19
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas i förhållande till betalda insatser.

 

Stämpel med texten: Namnteckning, 1994-02-15 registrerades stadgar, stadgeändring av Patent- och registreringsverket, Bolagsavdelningen.

I början av stadgarna en stämpel med texten: Idala Villaägare ek. för. Kjell Tagesson, Bispgatan 96, 216 22 MALMÖ.2011-09-04