2023-06-27

Kallelse till Idala Villaägare Ekonomisk Förenings Årsmöte den 29 juni kl.18:30 på Gröningen (höga gungorna)

Kallelsen kan du läsa här.

2023-06-11

Revidering av stadgarna

På årets föreningsstämma kommer styrelsen att föreslå stämman att anta en reviderad version av stadgarna. Det är inga revolutionerande ändringar, utan bara en uppstädning för att ta bort uppenbara felaktigheter. De föreslagna stadgarna kan du läsa här.

2022-06-08

Kallelse till Idala Villaägare Ekonomisk Förenings Årsmöte den 22 juni kl.18:30 på Gröningen (höga gungorna)

Kallelsen kan du läsa här.

2021-06-16

Kallelse till Idala Villaägare Ekonomisk Förenings Årsmöte den 30 juni kl.18:30 på Gröningen (höga gungorna)

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Har kallelsen till årsmötet skett enligt stadgarna
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkningen
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Fastställande av årsavgiften för 2022
 11. Fastställande av arvoden
 12. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år
  avgående Karin Delin – Magnus Sommansson
 13. Val av ordförande på 1 år
  avgående Karin Delin
 14. Val av 1 revisor på 2 år
  avgående Sivert Gardell
 15. Val av 1 revisorssuppleant på 2 år
  avgående Bo Landgren
 16. Val av valberedning på 1 år
  avgående Hanna Markström – Martin Joustra
 17. Allmän information
 18. Inkomna motioner samt övrigt
 19. Mötet avslutas.

Kallelsen, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport kan du läsa här.

Glöm inte att inkomma med motioner till Idalavägen 134 eller ordf@idala.org senast den 20 juni. Glöm inte skriva fastighetsbeteckning eller adress på inbetalningskortet.

Styrelsen hälsar alla välkomna och önskar en skön sommar!

2020-11-23


Årsmöteprotokoll

Protokollet från årsmötet är nu färdigt och kan läsas här.