2023 (Avskrift)

Stadgar för Idala villaägare ekonomisk förening.

§1
Föreningens firma är Idala villaägare ekonomisk förening.

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva, uppföra, äga och förvalta lös och fast egendom, för att därmed tillgodose medlemmarnas behov av gemensamma anläggningar samt att, på sätt och i den omfattning som kan komma att bestämmas på föreningsstämma, utföra eller låta utföra tjänster av gemensamt intresse för medlemmarna.

§3
Styrelsen har sitt säte i Veberöd i Lunds kommun.

§4
Till medlem antages envar fastighetsägare inom området vilket avgränsas av Nils-Påls väg, Skogsängavägen-Björkerödsvägen, Villavägen-Hövadsvägen samt Idalavägen inklusive anslutande gator väster om densamma söder om Nils-Påls väg (traditionellt kallat Idala byggnadsplaneområde).

§5
Medlem skall deltaga i föreningen med en av föregående årsstämma bestämd årlig medlemsavgift samt en insats om 1 krona. Medlemsavgift och insats betalas till föreningens konto.

§6
Medlem skall till föreningen, på tider som styrelsen bestämmer, erlägga föreskriven årsavgift och eventuell insats.

Årsavgiften per medlem beslutas av föreningsstämman och får vara högst 200 kronor. Avgiften skall användas till att täcka föreningens utgifter för fullgörande av åtaganden enligt §2 i dessa stadgar.

§7
Utträde medför ej rätt till återfående av inbetald insats.

§8
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter med minst två och högst fyra suppleanter.

Samtliga styrelsemedlemmar på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år.

Bland ordinarie styrelseledamöter utser medlemmarna i föreningen ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är icke beslutsför med mindre än att tre ledamöter är närvarande

§9
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en revisor och en revisorssuppleant. De väljs av föreningsstämman för en tid av två år.

§10
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen därtill utser.

§11
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§12
Ordinarie föreningsstämma hålles före juni månads utgång. Extra stämma hålles då styrelsen eller revisorer finner skäl härför eller då minst 1/10-del av föreningens medlemmar därom hos styrelsen inlämnat skriftlig anhållan med angivande av vilket ärende som önskas behandlat.

§13
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie stämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen minst 10 dagar före stämmans hållande.

§14
Kallelse till föreningsstämma lämnas skriftligen i varje medlems postlåda tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Andra meddelanden till medlemmarna sker antingen skriftligen till varje medlem eller genom anslag.

§15
Vid föreningsstämma skall den vara ordförande som föreningsstämman därtill utser.

§16
Vid röstning äger varje medlem angiva en röst. Ombud vid föreningsstämma må företräda högst fem medlemmar.

§17
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma
a. Val av ordförande för sammanträdet.
b. Val av två justeringsmän.
c. Fråga om kallelse till sammanträdet stadgeenligt skett.
d. Styrelsens förvaltningsberättelse.
e. Revisorernas berättelse.
f. Fastställande av balansräkning.
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
h. Fastställande av årsavgift.
i. Fastställande av arvode.
j. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
k. Val av ordförande.
l. Val av revisorer och suppleanter.
m. Val av valberedning.
n. Övriga frågor.

§18
Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, fördelas enligt ordinarie föreningsstämmas beslut.

§19
Beslut om likvidation sker enligt 17 kap (2018:672) i lagen om ekonomiska föreningar.

§20
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas lika mellan föreningens medlemmar.

 2011-09-04