Fördjupad Detaljplan för Idalafältet.

Detaljplanen gäller nya Idalaskolan 1 samt del av Veberöd 17:2 gällande byggnation på Idalafältet. Beslutet har tagits fram av tekniska nämnden i Lund.

Skola och förskola kommer att byggas på fastigheten för att ersätta befintlig skola med en kombiskola. Senare kan både förskola och skola (F-6) byggas ut för att möta framtida behov. Befintlig Idalaskolan kommer att rivas efter att den tömts.

Planen gäller bostäder i uppförande av friliggande villor, radhus i 2-plan samt flerbostadshus i 3-4 plan. Totalt innehåller planen ca 300 - 360 bostäder fördelat på ca 180 lägenheter, 160 radhus samt 20 tomter för friliggande villor. Byggstart för bostäder beräknas kunna ske från och med hösten 2021. Tidsplanen för exploateringens olika etapper är osäker men förmodas pågå under minst 10 år.

Barnens bästa kommer att beaktas i detaljplanen genom planering av lekmiljöer, säkra skolvägar och goda bostadsgårdar. Brukshundsklubbens område kommer också att bebyggas även om det troligen kommer exploateras sist.

För att kompensera att en del av de biologiska värden på Idalafältet går förlorade ska så många träd som möjligt bevaras. Därför innefattar detaljplanen även en del av naturområdet mellan Idalafältet och Idalaområdet.

De största biologska värdena finns i gamla träd samt öppna soliga sandiga gräsmarker med torrängsflora och insekter. Stenmurar ger en skyddsbestämmelse och anses ha biotopskydd, de ska därför bevaras. Likaså ska stigar och natur bevaras. Detta för att komplettera exploateringen av Idalafältet.

Infarter förbiltrafik till områdets gatunät kommer att ske från Sjöbovägen samt Idalavägen. Gång- och cykelnätet kopplas ihop med det nord/sydliga stråket som finns intill planområdet och cykelvägar norr och söder om planområdet. En länk mellan planområdets norra del upp till Lyckåkersvägen planeras för att underlätta vägen till busshållplatserna.

Detaljplanen kan inte överklagas men synpunkter på förslaget kan lämna på kommunens hemsida senast den 4 juli.

Planen finns som utställning i kommunhuset Kristallen samt information finns även på Medborgarkontoret i Veberöd.

Se även skisser här:

Översiktsplan Idalafältet 2018. (PDF)

Alternativ Idalafältet 2018. (PDF)2013-02-26. Öppet hus om Simrishamnsbanan av Trafikverket i matsalen på Svaloboskolan 12 mars klockan 1600 till 2000. Presentation klockan 1600 och 1830. Läs mer...

2012-11-12. Slutrapporten för förstudien av Simrishamnsbanan, delen Dalby – Tomelilla är klar. I den säger man bland annat att områdena söder om Veberöd, Öster om Dalby samt Fyledalen strukits. Med andra ord blir det ingen station eller järnväg på Idala. Stationsalternativen som kvarstår är gamla läget samt ute vid väg 11. Läs mer..

MSJ Yd 1 tillverkad i Umeå 1937 för Malmö-Simrishamns Järnväg - så såg tågen ut som en gång gick förbi byn.

Mer information: Simrishamnsbanan, delen Dalby – Tomelilla, Slutrapporten för förstudien är klar.

Ärendenummer: TRV 2010/47108

Simrishamnsbanan avser en järnväg sträckan Malmö – Staffanstorp – Dalby – Sjöbo – Tomelilla – Simrishamn. Hela den sträckan har tidigare haft järnvägstrafik, men nu finns det enbart tågtrafik på sträckan Tomelilla – Simrishamn. Sträckan Staffanstorp – Tomelilla är nedlagd, även om räls finns kvar på fler platser.  Att åter öppna järnvägstrafik på sträckan  med korta restider  är viktigt för den regionala utvecklingen. Förstudien har drivits i nära samarbete med berörda kommuner, främst Lund, Sjöbo och Tomelilla samt Skånetrafiken. Kommunerna har också bidragit med finansiering av förstudien. En stor tyngdpunkt i förstudien har varit att åskådligöra olika analyser för landskap och samhälle för att klarlägga lämpliga korridoralternativ för den framtida järnvägen. Stora delar av sträckan är rik på känsliga områden beträffande natur och kultur, inklusive Natura 2000-områden. Flera av dessa områden måste passeras oavsett vilken korridor som väljs. Länsstyrelsen har i enlighet med miljöbalken (6 kap 5§) beslutat att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Trafikverket har beslutat att driva projektet vidare i en järnvägsutredning och att de tre områdena Öster om Dalby,  Söder om Veberöd och Fyledalen väljs bort för vidare utredning. Se bilaga, Trafikverkets beslut, med karta över förstudie området.  Järnvägsutredningen, som pågår, omfattar även sträckan Malmö – Dalby och  beräknas bli klar 2015. En förstudie för att höja  kapaciteten för sträckan Tomelilla – Simrishamn kommer också utföras.
 

Slutrapporten över förstudien finns på Trafikverkets hemsida på  http://www.trafikverket.se/simrishamnsbanan
eller direkt till http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Simrishamnsbanan-delen-Dalby---Tomelilla/ .

 

 

Om den framtida Simrishamnsbanan

Ett av tre förslag om banans sträckning. Trafikverket vill lägga banan så att den korsar Nils Påls väg i höjd med övergångsstället. Där skall enligt förslaget läggas en hållplats med tillhörande perronger. De andra förslagen är en station mitt i byn respektive en station vid väg 11.

Villaägareföreningen och Vägsamfällighetsföreningen har gemensamt skickat in besvärsskrivelse. LÄS MER.... (PDF)

 

Läs om Trafikverkets förslag till station Veberöd söder.
2011-09-06 Stationsläge Veberöd söder (PDF)

Här kan du se var på Nils Påls väg stationen i så fall ska ligga.
2011-09-06 Skiss över Simrishamnsbanans stationsläge Veberöd söder. (PDF) Se hela förstudien som e-bok nedan.

Titta på E-boken som är gjord av ungdomsprojektet i Veberöd om Trafikverkets förstudie om Simrishamnsbanan. 2011-09-06 Simrishamnsbanans förstudie.

Naturskydsföreningen har gjort en folder om tätortsnära skogar. Läs här vad de skriver om Idalaskogen. Skrolla ner lite på sidan så ser du delen om Idalaskogen.

2011-09-05 Naturskyddsföreningens folder om tätortsnära skogar. Idalaskogen (sid. 24) (PDF)

Från Skånskan och Sydsvenskan om den framtida järnvägen.

2011-11-11 Nu startar utredningen av järnvägen Malmö-Simrishamn.
2011-10-22 Simrishamnsbanan blir en förlustaffär enligt Trafikverket.
2011-10-03 Det är bäst för Veberöd om stationen ligger i centrum.
2011-09-26 Beslut om var Veberöds station ska ligga dröjer.
2010-01-19 Järnvägen ska ge Veberöd ett lyft.

Om översiktsplaner från Lunds kommun som berör Idala.

GRANSKNING 19 mars – 18 april 2012

Karta som visar var planområdet ligger Detaljplan för Hasslemölla 1:1 (Område 1) i Veberöd, Lunds kommun, Lyckåkersvägen

Planens innehåll

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse inom västra delen av fastigheten Hasslemölla 1:1 (Område 1). Fastigheten ligger i östra delen av Veberöd och planområdet är ca 3 ha stort. Däri ingår:


Föreningen skrev till Lunds kommun och tlll Länstyrelsen med synpunkter om hur arbetsprocessen gått till vid framtagandet av översiktsplanen som berör Idala.
2010-06-20 Brev med synpunkter till Länsstyrelsen och Lunds kommun. (PDF)

Här kan du se svaret på skrivelserna i form av dom från förvaltningsrätten.
2011-08-26 Förvaltningsrätten i Malmö. Dom. (PDF)

Övrigt om framtida Idala.

Utbyggnadsprogram för Lunds kommun. (PDF)

Den planerade utbyggnaden av Idalafältet. (PDF)

Planer på gång i Veberöd.

Sammanträdesprotokoll Lunds kommun byggnadsnämnden 2010-06-10. (PDF)

Föreningens synpunkter som publicerats i Veberöds Nya Tidning (VNT). (PDF)

Tidningsartiklar om Idala och planer för området.

2010-06-30 MP backar om byggplaner på Idala.
2010-06-28 Åtgärder räddar sandmarksarter.
2010-06-25 Vattensalamander kan stoppa byggplan.
2010-06-23 Många åsikter om översiktsplanen.
2010-06-23 "Alla ska få chansen att tycka till".
2010-06-23 Veberöd i uppror mot byggplaner.
2010-06-23 Politiker vill bygga i känt naturområde.
2010-06-09 Veberödsborna ser ut att få som de vill.

Om du inte kan läsa PDF-länkarna behöver du ladda ner och installera Adobe Reader. Om du inte vill ha Google verktygsfält avmarkera bocken innan nedladdning!

2013-02-26